7 November 2020

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (มูลนิธิบ้านบางปะกง)

บริษัท ฟิวเจอร์ทูยู จำกัด มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ช่วยเหลือสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิ

16 July 2016

บ้านเด็กเร่ร่อน จ.สมุทรปราการ (มูลนิธิบ้านครูมุ้ย)

บริษัท ฟิวเจอร์ทูยู จำกัด ห่วงใยใส่ใจช่วยเหลือสถานเลี้ยงเด็กเร่ร่อน มูลนิธิบ้านครูมุ้ย นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสนับสนุนช่วยเหลือ พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แจกขนม ทุนการศึกษา เล่นกิจกรรมเพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่เด็กๆ